Hoş Geldiniz

Sağlık turizmi ve turistin sağlığını konu alan içeriklerle karşınızdayız.

Medikal Turizm

Termal Turizm

Yaşlı ve Engelli Turizmi

 

Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin SWOT-AHP Yöntemi ile Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

 

Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin medikal turizm gelişimini etkileyen faktörleri SWOT-AHP yöntemi ile tespit etmektir. Ayrıca Türkiye’nin medikal turizm alanındaki güçlü yönler ile fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek bu alandaki zayıf yönler ile tehditlere karşı stratejiler geliştirmek araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Araştırmada Türkiye’nin medikal turizm gelişimini etkileyen temel ve alt faktörleri tespit edebilmek için SWOT-AHP yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde 32 faktör içerisinde en yüksek ağırlık değerini alan faktörün uygun fiyat avantajı olduğu, hastaların döviz girdisi ile ülke ekonomisine katkısı ise en düşük önem düzeyine sahip faktörün olduğu tespit edilmiştir. SWOT-AHP analizi sonucunda, güçlü (%48,5) ve zayıf (%17,8) yönler ile fırsat (%15,9)ve tehditler (%17,6) önem derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de medikal turizm sektöründe çalışanların yabancı dil konusundaki eksikleri ortadan kaldıracak politikalar geliştirmelidir. Tedavi amacıyla Türkiye’yi tercih etme ihtimali yüksek olan ülkelere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve tüm sağlık kurumlarının faydalanabileceği medikal turizm uygulama rehberinin oluşturulması gerekmektedir. Türkiye’nin uygun fiyat politikasının sürdürülmesi ayrıca sigorta şirketleri, seyahat firmaları ve sağlık kurumları arasında işbirliği ve iletişimi artıracak stratejiler geliştirilmelidir.

 

The aim of this research is to determine the factors affecting the development of medical tourism in Turkey by SWOT-AHP method. In addition, developing strategies against weaknesses and threats in this area by making the best use of the strengths and opportunities in the field of medical tourism in Turkey is another objective of the research. The SWOT-AHP method was used to determine the main and sub factors affecting the development of medical tourism in Turkey. When the results of the research were examined, it was determined that the factor with the highest weight value among the 32 factors had an affordable price advantage, while the contribution of the patients to the national economy with foreign currency input was the factor with the lowest importance level. SWOT-AHP analysis found that strong (48.5%) and weak (17.8%) aspects, as well as opportunity (15.9%) and threats (17.6%) were of importance. Medical tourism sector in Turkey should develop policies to eliminate the deficiencies in foreign language. It is necessary to focus on the promotion and marketing activities for countries that are likely to prefer Turkey for the purpose of treatment and to establish a medical tourism application guide that can be used by all health institutions. Maintaining Turkey's affordability policy should also be developed strategies that will enhance cooperation and communication between insurance companies, travel companies and health institutions.

 

Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, Systematic Review SWOT-AHP

Hakkında

Bu site, bir doktora tezi kapsamında sağlık turizminde hasta profiline göre hastanın tercih, öneri ve isteklerinin belirlenebilmesi adına oluşturulmuştur.

İletişim

+90 536 061 7827

info@healthtourkiye.com

© HealthTourkiye

2024